“Escoltar a les persones per a actuar com una empresa responsable”

En Consum sabem que la privacitat és una cosa primordial per a tu, i per això ens comprometem a protegir les teues dades personals amb responsabilitat, honestedat i respecte.

Com a cooperativa de consumidors, sempre hem promogut els drets dels consumidors i les consumidores, especialment a la informació, la formació i l’educació, amb la finalitat que puguen prendre decisions de consum responsables, tant en l’entorn físic com digital.

En Consum recopilem les teues dades per poder oferir-te avantatges i serveis exclusius i personalitzats, així com per poder seguir construint una relació de confiança amb tu. En este document pots trobar tota la informació relativa a com es recopilen, tracten i mantenen assegurades les dades de caràcter personal.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

OBJECTE

 

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant RGPD) i altra normativa vigent en la matèria, CONSUM, S. COOP. V.  (d’ara en avant, CONSUM) vol posar en coneixement de l’usuari del lloc web la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal (d’ara en avant, Política de Privacitat) dels usuaris del lloc web www.consum.es (d’ara en avant, lloc o lloc web).

L’usuari visitant és conscient que l’accés i l’ús dels servicis i continguts del lloc es fa davall la seua responsabilitat única i exclusiva.

CONSUM informa l’usuari del lloc web que en esta Política de Privacitat es contenen els aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que CONSUM duu a terme com a responsable d’aquell a través del lloc web.

Esta política es completa i és d’aplicació subsidiària en allò que no es contradiga, respecte d’altres polítiques i/o textos legals informatius i de petició de consentiment informat que s’incorporen a qualsevol formulari de petició de dades publicat i/o accessible a través del lloc web o que es publiquen per a regular l’ús d’un determinat servici d’este lloc.

CONSUM posa en coneixement de l’usuari esta Política de Privacitat, que és acceptada expressament i plenament per l’usuari pel sol fet d’accedir al lloc web i/o utilitzar els servicis que s’hi contenen de forma personalitzada o mitjançant la comunicació de dades a CONSUM. Si esta Política de Privacitat fóra substituïda per una altra en tot o en part, la nova Política s’entendrà acceptada de forma idèntica a l’exposada. No obstant això, l’usuari del lloc web haurà d’accedir a esta Política de forma periòdica per a conéixer les successives versions que s’hi incloguen, encara que es recomana que l’usuari hi accedisca cada volta que pretenga accedir o fer ús dels servicis i continguts del lloc web.

En cas que l’usuari no accepte estes condicions generals, o bé les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web i que esta entitat determine, l’usuari s’haurà d’abstindre d’accedir al lloc web o, si és el cas, abandonar-lo i no dur a terme l’ús personalitzat dels servicis publicats en el lloc.

S’informa l’usuari que qualsevol tractament de dades personals quedarà davall l’àmbit d’aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

A este efecte, s’entendrà per dada de caràcter personal qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables –incloent-hi la dada del correu electrònic i/o l’adreça IP en el cas en què identifiquen inequívocament els interessats- i, per usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que comunique les seues dades de caràcter personal a CONSUM mitjançant correu electrònic, ompliment de formularis d’arreplegada de dades, participació en concursos així com l’ús de qualsevol servici present en el lloc web que implique la comunicació de les seues dades personals a CONSUM i/o qualsevol altra forma de comunicació de dades a l’entitat esmentada.

 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L’entitat responsable de qualsevol tractament de dades dut a terme a través o com a conseqüència de l’ús dels servicis publicats en este lloc web www.consum.es és CONSUM, S. COOP.  V. (d’ara en avant, CONSUM), amb CIF F-46078986 i domicili social a l’avinguda d’Alginet 1, 46460 Silla (València), domicili a efecte de notificacions en la mateixa adreça, inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Oficina Central, amb el número CV-20, i igualment inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 6.003, Llibre 3.309, Secció 8a, Foli 1, Full número V-58.748, inscripció 1a.

 

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de CONSUM són les següents:

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

 

MENORS D’EDAT O INCAPAÇOS

Els menors de catorze (14) anys o incapaços no poden dur a terme un ús personalitzat del lloc web de CONSUM ni comunicar les seues dades a través d’este, sense la representació legal del pare, mare, tutor o un altre representant legal. Si l’usuari és menor de catorze (14) anys o incapaç, CONSUM advertix de la necessitat de comptar amb el consentiment dels seus pares tutors o representants legals per a la comunicació de les seues dades personals a CONSUM, per la qual cosa CONSUM prega que s’abstinga d’utilitzar el servici de correu electrònic i que no es registre en cap servici o concurs de CONSUM si no compta amb el consentiment de pares, tutors o representants legals, sense que CONSUM siga en un altre cas responsable de les actuacions del menor o incapaç.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els usuaris que accedixen al lloc web de CONSUM no estan obligats a proporcionar informació personal per a l’ús del lloc; per tant, qualsevol comunicació de dades a este efecte ho serà perquè l’usuari voluntàriament ha decidit una navegació o un ús personalitzat del lloc web o d’algun dels seus servicis.

En cas que l’usuari proporcione a CONSUM les seues dades de caràcter personal, està obligat a proporcionar dades veraces, actuals i exactes que corresponguen a la seua pròpia identitat. Queda prohibit proporcionar dades de tercers.

L’usuari és l’única font d’informació de les seues dades personals, per la qual cosa és l’únic responsable de la veracitat, exactitud, actualització i correcció de les dades que proporcione, i CONSUM s’exonera de qualsevol responsabilitat pel fet que l’usuari es compromet a mantenir les dades personals actualitzades degudament. En conseqüència, quan les dades siguen arreplegades o proporcionades directament de l’usuari, les dades que facilite este es consideraran exactes, encara més quan l’usuari no les actualitze o rectifique.

 

DADES SENSIBLES I/O PROTEGIDES ESPECIALMENT

CONSUM no sol·licita ni requerix per mitjà d’este lloc informació o dades sensibles dels usuaris, o especialment protegida o categories especials de dades, entenent per esta aquelles dades personals que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física. 

En conseqüència, en cas que per qualsevol motiu –i sense haver sigut sol·licitada per CONSUM– esta informació siga comunicada voluntàriament per l’usuari a l’entitat esmentada, esta comunicació suposarà l’existència d’una manifestació de consentiment exprés per l’usuari respecte del tractament de les seues dades per part de CONSUM.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

Els usuaris que accedixen a este lloc i voluntàriament proporcionen informació personal per a navegar-hi de forma personalitzada o utilitzar algun servici que requerisca la comunicació de dades a CONSUM, queden informats de les finalitats següents del tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris, que CONSUM podrà dur a terme, i la seua base jurídica de tractament.

 

A més de tot això anterior, CONSUM informa l’usuari que, en els casos en què participe i assistisca a esdeveniments que organitze CONSUM, siga quina siga la forma per a inscriure-s’hi (per mitjà de formularis publicats en este lloc, correu electrònic o telèfon), autoritza que la seua imatge puga ser gravada en suport fotogràfic o de vídeo, i la difusió interna i/o externa d’esta imatge, en línia amb el que s’establix en la normativa vigent i de dret a la informació de CONSUM, estatuts i/o acords o normes que regulen l’esdeveniment, com ara cursos, tallers, concursos i assemblees, per la qual cosa, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades i la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, s’informa l’usuari que la seua imatge pot arribar a ser inclosa en les publicacions de CONSUM (com la revista BIS), així com en la revista i publicacions externes (com la revista Entrenosotros) destinades als socis consumidors i en Internet en general o en la pàgina web o en xarxes socials on CONSUM estiga present mitjançant pàgines oficials. La publicació en Internet de les fotografies i/o gravacions on aparega la imatge de l’usuari implica un tractament de dades amb abast universal de les dades de l’usuari, a les quals pot accedir qualsevol persona des de qualsevol país, inclosos els situats fora del territori de l’espai econòmic europeu o en estats que no oferixen un nivell adequat de protecció d’acord amb el que es preveu en la normativa vigent sobre protecció de dades personals. En cas que no consenta este tractament, s’haurà d’abstindre d’inscriure’s i assistir o participar en els actes i esdeveniments esmentats o, en tot cas, situar-se en llocs no pròxims a la ubicació de les càmeres o fotògrafs o bé seguir les indicacions previstes en els formularis d’inscripció per a oposar-se a la captació, el tractament i la publicació de la seua imatge amb les finalitats indicades.

A més, en este lloc pot haver-hi altres formularis i servicis que, si és el cas, requerisquen l’arreplegada i el tractament de dades dels usuaris per mitjà del lloc web, i a l’efecte d’això CONSUM informarà els usuaris del tractament de les seues dades.

L’usuari ha de tindre en compte que la informació personal que arreplegue CONSUM a través d’este lloc web, els seus formularis i els diferents servicis particulars posats a la seua disposició, només serà utilitzada per a propòsits limitats, com ara els exposats anteriorment i/o sense caràcter limitatiu, aquells que si és el cas siguen informats inequívocament de forma prèvia a l’arreplegada i el tractament de les dades de l’interessat. En este sentit, es posa en coneixement de l’usuari que la informació que -en relació amb el tractament de dades de caràcter personal- publique CONSUM amb caràcter previ a l’arreplegada de les dades, serà d’aplicació preferent al que s’establix en estes polítiques.

 

OBLIGATORIETAT O VOLUNTARIETAT RESPECTE DE LA COMUNICACIÓ DE LES DADES A CONSUM

Quan l’usuari haja de comunicar les seues dades personals a CONSUM per mitjà dels formularis publicats en el seu lloc web, l’ompliment per part de l’Interessat o la Interessada del formulari sempre serà voluntari, però la conseqüència que l’Interessat o la Interessada no facilite totes les dades que se sol·liciten en cada formulari o, si és el cas, no facilite aquelles que estiguen marcades amb asterisc per a l’ompliment obligatori, comportarà la impossibilitat de CONSUM d’atendre adequadament la petició feta per l’Interessat o la Interessada i/o de garantir el gaudi del servici sol·licitat.

 

IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS DE LES DADES ALS QUALS CONSUM TÉ PREVIST DUR A TERME LA CESSIÓ DE DADES

 En vista dels tractaments de dades exposades en l’apartat anterior, CONSUM informa l’usuari que té prevista la realització de cessions o comunicacions de les seues dades personals als següents tercers a partir de tot el que s’indica a continuació.

 1. a) Cessions amb caràcter obligatori i base jurídica en el compliment d’obligacions legals:
 • A les autoritats administratives i judicials a causa d’una obligació legal de CONSUM.
 1. b) Cessions amb caràcter voluntari i base jurídica en el consentiment que, si és el cas, atorgue l’usuari:
 • Als usuaris de les pàgines oficials de CONSUM en xarxes socials; en este cas, serà el mateix usuari qui decidirà les cessions de les seues dades personals que s’efectuaran a tercers, d’acord amb aquelles parts del servici l’ús de les quals li permeten compartir voluntàriament informació amb altres usuaris d’este lloc web.

 

A més, CONSUM posarà a la disposició de tercers encarregats del tractament les dades de l’usuari, a este efecte:

 1. CONSUM contracta diferents entitats que presten a CONSUM servicis auxiliars (com ara suport informàtic, allotjament, servicis publicitaris i d’altres), per mitjà de contractes d’encàrrec del tractament per a donar suport a les finalitats de tractament que s’indiquen en esta política. Les dades es posaran a disposició d’estos encarregats del tractament a l’empara d’un contracte de prestació de servicis i un altre d’encàrrec de tractament amb garanties de seguretat, confidencialitat i l’obligació de seguir les instruccions de tractament de CONSUM..

CONSUM no farà transferències internacionals de les dades personals del soci client.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 Pel que fa als terminis de conservació de les dades subministrades per l’usuari a CONSUM per mitjà del lloc web, s’aplicaran els criteris de conservació següents en funció de les finalitats per a les quals s’hagen subministrat:

DADES PERSONALS PUBLICADES EN EL LLOC WEB DE CONSUM

En relació amb les dades personals que es puguen publicar en el nostre lloc web, posem en coneixement de l’usuari que estes dades formen part d’un o diversos tractaments de dades responsabilitat de CONSUM en què han sigut incorporades amb el consentiment previ informat dels interessats, i no poden ser tractades i reproduïdes lliurament per l’usuari del nostre lloc web o altres tercers -ni tan sols quan es faça referència al seu origen-, llevat que s’obtinga l’autorització i el consentiment informat previs del mateix interessat.

Les dades personals que podríem publicar en el nostre lloc web poden consistir, sense caràcter limitatiu, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica (àudios i vídeos) o de qualsevol altre tipus referent a persones físiques identificades o identificables, com ara el nom, els cognoms, l’adreça IP, l’adreça postal i/o electrònica, fotos, imatges d’esdeveniments celebrats per CONSUM i dades identificatives dels guanyadors o premiats de concursos, promocions o servicis organitzats o patrocinats per CONSUM.

Igualment, les dades personals publicades en el lloc web poden ser imatges dels directius, consellers o empleats de CONSUM, que es publiquen únicament per donar a conéixer l’adreça de cada departament de la cooperativa; imatges d’esdeveniments celebrats en o per CONSUM, així com imatges il·lustratives dels articles que contenen les revistes de CONSUM.

Totes les dades publicades en el nostre lloc només podran ser utilitzades pels usuaris del lloc web amb l’única finalitat de conéixer les activitats desenvolupades en o per CONSUM o les activitats en les quals CONSUM ha col·laborat o participat, consells que CONSUM proporciona i opinions de tercers clients de CONSUM, i queden expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la incorporació d’estes imatges a fitxers o tractaments de dades.

En este lloc web també es publiquen dades dels participants en concursos i/o promocions amb l’única finalitat de donar a conéixer el nom de la persona guanyadora d’aquells i complir amb els principis de publicitat i transparència que regixen en les activitats que organitza CONSUM. Així mateix, també poden ser publicats els noms i els números de carnet de soci de les persones que envien a CONSUM trucs i/o receptes amb la finalitat que es publiquen en els diferents mitjans de comunicació de CONSUM, ja siguen convencionals o electrònics. Esta informació es publica amb l’única finalitat d’identificar els autors dels trucs i/o receptes, i queden expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la seua incorporació a altres bases de dades o fitxers.

En tot cas, esta enumeració té caràcter enunciatiu i no limitatiu i CONSUM podrà incloure altres dades personals en el seu lloc web, que quedaran sotmeses a les limitacions d’ús que s’establixen en este apartat.

Per tant, totes les dades personals -incloses les imatges, els vídeos, els textos, les dades i qualsevol altra informació que es publica en el nostre lloc web sobre persones físiques identificades i/o identificables- només podran ser utilitzades per l’usuari amb la finalitat de participar i disfrutar del nostre lloc web i els seus servicis i continguts en la forma que s’establix en les condicions generals d’ús, les condicions particulars, esta Política de Privacitat i les recomanacions que puguem elaborar i publicar, amb finalitats privades i en el marc de la legalitat vigent, i sense ànim de lucre ni finalitats comercials de cap naturalesa, i queden expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la incorporació de les imatges o les dades a fitxers o tractaments i/o creació de bases de dades de persones i/o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el consentiment previ informat de l’usuari titular de les informacions i dades, sense que CONSUM siga responsable dels usos que els tercers usuaris dels nostres lloc web efectuen contravenint el que s’establix en este apartat.

En cap moment l’usuari no deu ni pot considerar que el lloc web de CONSUM és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, les informacions i els continguts que s’hi publiquen.

 

SEGUIX-NOS EN XARXES SOCIALS.

Les xarxes socials són servicis prestats per tercers proveïdors que permeten a l’usuari participar en una comunitat virtual amb altres usuaris a través de la qual pot generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa. En una xarxa social es poden crear i compartir pàgines, comptes o perfils amb finalitats personals i/o comercials. El funcionament de la xarxa social es regula, en primer terme, per les condicions que establixen el titular i/o el proveïdor de la xarxa i, en segon terme, quan es tracta de pàgines, comptes o perfils amb finalitats comercials, pels termes i les condicions que establix el responsable del perfil o compte comercial, que, si és el cas, serà també el responsable del tractament de les dades d’estes.

CONSUM té perfils en algunes xarxes socials, com ara, sense caràcter limitatiu, Facebook, Twitter, Youtube i Instagram. L’usuari pot seguir-nos i fer-se fan de les pàgines oficials de CONSUM en les xarxes socials esmentades i en les diferents xarxes socials.

L’usuari queda informat que el tractament de les dades que es faça per mitjà de les pàgines, els perfils o els comptes de CONSUM en xarxes socials es regirà per les polítiques i condicions corresponents tant de la pàgina oficial com del proveïdor i titular de cada xarxa social si és el cas, i així mateix el dit titular i proveïdor de la xarxa social serà el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que siguen tractades en la pàgina oficial.

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES

L’usuari és l’única font d’informació de les seues dades personals, per la qual cosa CONSUM li prega que, amb la finalitat de mantindre les seues dades actualitzades i posades al dia en tot moment d’acord amb els principis de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, comunique qualsevol variació d’estes a l’adreça Avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València) o enviant un correu electrònic a l’adreça consumcooperativa@consum.es.

Es recorda a l’usuari que per a procedir a l’actualització de les seues dades és necessari que acredite la identitat aportant fotocòpia del seu DNI o document vàlid en dret que acredite la seua identitat.

 

COOKIES

Per a assegurar que el lloc web està sent ben administrat i facilitar-hi una millor navegació, tant CONSUM com el proveïdor o els proveïdors de servicis de web podran utilitzar “cookies” (arxius breus de text emmagatzemats en el navegador de l’usuari) o “web beacons” (imatges electròniques que permeten al lloc web comptar el nombre de visitants i usuaris que han ingressat en un lloc web en particular i accedir a certes “cookies”) per emmagatzemar i agregar informació. CONSUM podrà utilitzar estes ferramentes.

Quan l’usuari s’adherix o es dóna d’alta en els servicis particulars de la web, així com quan fa una navegació personalitzada amb comunicació prèvia a CONSUM de les seues dades personals, les cookies i l’ús de dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris o sol·licitants del servici, serà necessari per a efectuar la transmissió de les comunicacions electròniques, o per a la prestació d’un servici de la societat de la informació sol·licitat expressament per l’usuari i destinatari dels dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en els seus equips terminals.

Per a més informació sobre la nostra política de cookies i dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris, l’usuari pot consultar la nostra Política de Cookies.

 

DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’usuari pot sol·licitar l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició, portabilitat   i dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.  i

Així mateix, l’usuari té el dret de retirar el consentiment atorgat en relació amb els tractaments que tenen caràcter voluntari, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Tots els drets esmentats es podran sol·licitar mitjançant enviament per l’usuari d’una petició escrita a l’adreça postal següent: av. d’Alginet, núm.1, 46460, Silla (València) i/o a l’adreça electrònica de contacte delegadoprotecciondatosconsum@consum.es, en qualsevol dels casos, aportant una còpia del seu DNI/NIF o document vàlid en Dret per a acreditar la seua identitat.

 

TUTELA DELS DRETS DE L’USUARI

L’usuari queda informat del dret que l’assisteix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en particular, quan l’usuari considere que no ha obtingut satisfacció per part de CONSUM en l’exercici dels seus drets.

L’usuari es pot posar en contacte amb l’AEPD per mitjà de https://www.aepd.es/ o a l’adreça següent: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517.

 

ALTRES DRETS DE L’USUARI EN MATÈRIA DE COMERÇ ELECTRÒNIC I COMUNICACIONS COMERCIALS PUBLICITÀRIES PER CORREU ELECTRÒNIC

 CONSUM informa l’usuari que, a l’empara dels articles 21.2 i 22.1 de la LSSICE, té dret a oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats promocionals per a la recepció de comunicacions comercials, així com a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a este efecte, en qualssevol dels casos (oposició i revocació), amb la simple notificació de la seua voluntat a CONSUM.

 

Per a fer-ho, en qualsevol cas pot sol·licitar la baixa del servici de recepció de comunicacions comercials:

 • Trametent un correu electrònic a CONSUM a l’adreça mundoconsum@consum.es  amb l’assumpte BAIXA o BAIXA LSSICE o simplement indicant que no vol rebre més comunicacions comercials, indicant-hi la seua oposició.
 • Trametent un correu electrònic a CONSUM a l’adreça mundoconsum@consum.es  amb l’assumpte BAIXA o BAIXA LSSICE o simplement indicant que no vol rebre més comunicacions comercials, indicant que hi revoca el consentiment.
 • A més, l’usuari que s’haja registrat pot modificar les opcions de recepció de comunicacions comercials o no, en “La meua àrea personal Modifica les teues dades”.

 

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA

Ocasionalment, CONSUM actualitzarà esta política de privacitat i tractament de dades personals dels usuaris del lloc web.

Qualsevol modificació d’esta política serà publicada en el lloc web de CONSUM i s’entendrà acceptada per l’usuari pel fet d’haver acceptat l’anterior, en el cas en què les modificacions no siguen substancials, i en tot cas, en la forma en què CONSUM pose a la seua disposició la nova política.

En tot cas serà responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat de CONSUM publicades a fi de conéixer-ne en tot moment l’última versió.

 

NUL·LITAT I ANUL·LABILITAT

En el cas que qualsevol clàusula o part d’esta Política de Privacitat resulte anul·lable o nul·la, en la totalitat o en part, esta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules d’estes, que es mantindran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que n’al·legue la nul·litat o anul·labilitat prove que sense la clàusula que resultara nul·la o anul·lable no es podran complir les finalitats perseguides per esta Política de Privacitat.

 

JURISDICCIÓ

Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que pogueren derivar-se als Jutjats i Tribunals de València capital.

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 CONSUM rebrà amb agraïment els comentaris que l’usuari li puga proporcionar en relació amb esta política de privacitat i protecció de dades personals. A este efecte, o per a fer qualsevol consulta en relació amb aquella, l’usuari es podrà posar en contacte amb CONSUM tant per mitjà del correu electrònic atencionalcliente@coop.consum.es o mitjançant correu postal a l’adreça següent de CONSUM, S. COOP. V. (CONSUM): avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València).

 

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS PER WHATSAPP

1 Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Responsable del tractament de les dades personals: CONSUM, S. COOP. V. (en avant, CONSUM), amb NIF F46078986.
Adreça postal: Av. d’Alginet, núm. 1, 46460-Silla (València).
Telèfons: 961974000/961974050.
Formulari web d’atenció al clienthttps://www.consum.es/atencion-al-cliente/

Si tens qualsevol tipus de consulta, dubte o suggeriment en relació amb com usem les teues dades personals, pots dirigir-te al delegat de Protecció de Dades de Consum mitjançant esta adreça electrònica: delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

2 Quan ens proporciones les dades personals i quines arrepleguem?

Disposem de les teues dades, són les que ens has facilitat mitjançant el formulari d’alta com a soci client (online o de forma física); en este canal, les dades noves que podem utilitzar són els que ens indiques tu perquè falten en la sol·licitud o bé perquè són errònies, i serien dades bàsiques identificatives.

3 Per a què (finalitat) i per què (base legal) tractem les teues dades?

(1) Enviar-te comunicacions comercials: Només si ens dones el teu consentiment exprés, t’enviarem comunicacions comercials relacionades amb productes o accions de Consum. Recorda que som un supermercat, per tant, només rebràs comunicacions relacionades amb el sector de l’alimentació, el consum…

En cada comunicació que rebes per mitjans electrònics, tindràs l’opció de donar-te de baixa dels correus electrònics de Consum.

(2) Completar o rectificar dades que falten o que són errònies en la sol·licitud de soci client de la Cooperativa.

4 A qui comuniquem les teues dades?

En general, Consum no compartirà la teua informació personal. No obstant això, si les autoritats administratives, tributàries o judicials i les forces i cossos de seguretat de l’Estat ens requerixen informació relacionada amb les teues dades personals, tenim l’obligació legal de compartir-la amb estes autoritats.

A més, Consum contracta empreses externes (encarregats del tractament) perquè ens presten algun servici relacionat amb la nostra activitat (per exemple, impremtes, agències de màrqueting, desenvolupadors web, de logística per al repartiment a domicili, etc.). Estes empreses tindran accés a les teues dades amb la finalitat única de poder prestar-nos els servicis que els hem contractat. Signarem amb estes un contracte de prestació de servicis, i un altre contracte d’encàrrec de tractament, en el qual establirem la prohibició d’utilitzar les dades a les quals tenen accés per als seus propis fins.

Tenint per objectiu garantir la teua privacitat, únicament contractarem empreses que ens aporten garanties suficients de seguretat.

Pel fet de comunicar-nos amb tu per WhatsApp, les teues dades podrien eixir de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), per tant cal que consultes la política de privacitat de WhatsApp, que en seria el responsable en cas d’eixa transferència internacional.

5 Durant quant de temps conservarem les teues dades?

Conservarem les teues dades mentre no ens sol·licites que les suprimim.

6 Quins són els teus drets sobre les teues dades?

Pots exercitar els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i el dret de limitació del tractament i portabilitat de les dades personals. En Consum tenim habilitats els mecanismes següents per a l’exercici d’estos drets:

  • Mitjançant l’enviament a CONSUM d’una sol·licitud a l’adreça següent: Av. d’Alginet núm. 1, 46460 Silla (València), o

  • Enviant un correu electrònic a delegadoprotecciondatosconsum@consum.es, indicant el dret que exercites i aportant una fotocòpia per les dos cares del teu DNI o document legal d’identificació de la teua identitat.

  • Contactant amb el servici d’atenció al client mitjançant el formulari online següent: https://ayuda.consum.es/hc/es/requests/new o telefonant al: 900 500 126.

  • Si ho preferixes, també pots exercir determinats drets tu mateix, com el d’accés o el de rectificació d’algunes de les teues dades personals, accedint amb el teu usuari i contrasenya a la web de Consum.es.

Com que les dades personals són propietat del titular, únicament tu podràs exercir estos drets, és per això que ens assegurarem molt bé que eres tu el sol·licitant del dret o un autoritzat o representant legal del titular.

7 Com pots contactar amb l’AEPD?

En qualsevol cas, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (d’ara en avant, AEPD), en particular, quan consideres que no has obtingut satisfacció per part de CONSUM, en l’exercici dels teus drets. Pots posar-te en contacte amb l’AEPD mitjançant el web (www.agpd.es) o en l’adreça següent: C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, i/o telèfon de contacte 912 663 517.

8 Com protegim la teua privacitat?

Estem compromesos a protegir la teua privacitat i seguretat. Consum es compromet i fa un esforç per protegir la seguretat de les teues dades personals. Usem una àmplia varietat de tecnologies i procediments de seguretat per a protegir les dades personals contra l’accés, l’ús o la divulgació no autoritzats d’estes. Per exemple, emmagatzemem les dades personals que ens proporciones en sistemes informàtics amb accés limitat, situats en instal·lacions controlades.

9 Podem actualitzar esta política?

Ocasionalment, CONSUM actualitzarà esta política de privacitat i tractament de dades personals. Al final de la política s’indicarà la data de l’última modificació. Et recomanem que accedisques de manera regular al contingut d’esta política perquè estigues informat en tot moment sobre l’ús que fem de les teues dades personals. Si fem algun canvi en esta política que t’afecte de manera important, te’l comunicarem directament per correu electrònic o mitjançant un pop-up o missatge en la web.

Última versió: 27/06/2022