Els màxims òrgans de govern de la cooperativa Consum són l’Assemblea General i el Consell Rector, amb una composició paritària de socis treballadors i de socis consumidors. L’Assemblea General ordinària es reunix una vegada a l’any per ratificar les decisions adoptades pel Consell Rector quant a gestió de la Cooperativa i per aprovar els comptes anuals. Està formada per 150 delegats, entre treballadors i consumidors. El Consell Rector, presidit per Francesc Llobell, està compost per 12 representants, el 50% en representació dels treballadors propietaris i, l’altre 50%, dels socis consumidors, com a consellers independents. A més, com a òrgan de representació dels socis treballadors hi ha el Comité Social, que alhora és òrgan de consulta del Consell Rector i fonamental per a la comunicació interna pel que fa a temes sociolaborals. Està format per 14 delegats i la seua presidenta. D’altra banda, el Consell Rector nomena el director General de la Cooperativa i el Comité de Direcció. Este Consell de Direcció és format per 9 persones, al capdavant de les quals es troba Antonio Rodríguez Lázaro com a director General.

 

CONSELL RECTOR

President: Francesc Llobell Mas

Vicepresidenta: Alicia Soler Belenguer

Secretària: María Sánchez Alcaraz

Vicesecretària: María Rosa Sánchez Martínez

VocalsMaría Cristina Durá Valero, Fernando Aliaga García, Enrique Cerezo Cebrián, Lorena Mateu Primo, María Jesús Márquez Díaz, Gabriel Bejerano Parra, Ana Isabel Cano García, Belén Caballer Oviedo.

 

COMITÉ SOCIAL

Presidenta: Inma Costa Hernández

Vicepresidenta: Francisca Bayarri Soriano

Secretari: Elvira Tarazona Tarazona

Vocals: Juan Antonio Ramos Almansa, Laura Pastor Miguens, Santiago Mora Garrido, Nieves Faubell Valls, M.ª Ángeles Navarro Vegara, M.ª Pilar Minaya García, Beatriz Más Tarazona, Víctor Palomino Roca, Blas Ribera Francés, Yolanda Ortega Puig, Esther Fernández Grau, Rafael Díaz-Flores Sanchis, Rosa María Pacheco Ortega, Ana Belén Navarro Galera, Noelia Miranda Cámara i Jéssica Vinuesa Amador.

 

COMISSIÓ D’AUDITORIA

D’acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional Tercera-apartat 2, de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, es fa constar que “CONSUM, S.COOP.V.” té creada una “Comissió d’Auditoria”, la composició i el funcionament de la qual s’exposen ací.