Els màxims òrgans de govern de la cooperativa Consum són l’Assemblea General i el Consell Rector, amb una composició paritària de socis treballadors i de socis consumidors. L’Assemblea General ordinària es reunix una vegada a l’any per ratificar les decisions adoptades pel Consell Rector quant a gestió de la Cooperativa i per aprovar els comptes anuals. Està formada per 150 delegats, entre treballadors i consumidors. El Consell Rector, presidit per Francesc Llobell, està compost per 12 representants, el 50% en representació dels treballadors propietaris i, l’altre 50%, dels socis consumidors, com a consellers independents. A més, com a òrgan de representació dels socis treballadors hi ha el Comité Social, que alhora és òrgan de consulta del Consell Rector i fonamental per a la comunicació interna pel que fa a temes sociolaborals. Està format per 14 delegats i la seua presidenta. D’altra banda, el Consell Rector nomena el director General de la Cooperativa i el Comité de Direcció. Este Consell de Direcció és format per 9 persones, al capdavant de les quals es troba Juan Luis Durich com a director General.

 

CONSELL RECTOR

President: Francesc Llobell Mas

Vicepresidenta: Mª Teresa Caballer Sancho

Secretària: María Sánchez Alcaraz

Vicesecretària: Vanessa Gómez Campos

Vocals: Pablo Terol Piqueras, Gabriel Bejerano Parra, Ana Isabel Cano García, María Cristina Durá Valero, Alejandra Santonja Esteve, Fernando Aliaga García, María José Ramírez Jurado, Enrique Cerezo Cebrián.

 

COMITÉ SOCIAL

Presidenta: Inma Costa Hernández

Vicepresidenta: Francisca Bayarri Soriano

Secretari: Elvira Tarazona Tarazona

Vocals: Juan Antonio Ramos Almansa, Laura Pastor Miguens, Santiago Mora Garrido, Diego José Méndez González, Juan Carlos Gil Ponce, Jorge Juan Calderón García, Antonio M. Ruiz Cortes, Sergio Martín Martín, Cristina Díaz Aroca, Jesús Sinuhé Gutierrez Peña, Esther Fernández Grau, Fco. Javier Martínez Mateo, Santiago Sánchez Pelegrín, José Arroyo Sobrino i Julio Martínez Alba.

 

COMISSIÓ D’AUDITORIA

D’acord amb el que es disposa en la Disposició Addicional Tercera-apartat 2, de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, es fa constar que “CONSUM, S.COOP.V.” té creada una “Comissió d’Auditoria”, la composició i el funcionament de la qual s’exposen ací.