CODI ÈTIC, SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ I CANAL DE DENÚNCIES

Com a part de la política general de CONSUM en matèria de responsabilitat social empresarial (RSE), s’han establit procediments interns de bon govern que, a més de complir la funció preventiva en matèria penal, dins de la nova responsabilitat penal de les persones jurídiques, promou el comportament ètic dels seus empleats (socis treballadors o assalariats) i, alhora, vigila que es complisca tant la normativa interna com la legislació vigent i, tot això, en l’àmbit de l’activitat de la cooperativa.El document inicial del qual partix esta política de prevenció és el Codi de bon govern corporatiu, aprovat pel Consell Rector en data 23 de febrer de 2012 i, en desenvolupament d’este, es va aprovar el Codi d’ètica i conducta de Consum en la sessió del Consell Rector del 25 de gener de 2018, en la qual, a més, es va aprovar també la posada en marxa del Canal de Denúncies com un instrument per mitjà del qual els empleats, els clients, els tercers interessats i els proveïdors o creditors de Consum podran posar de manifest la possible comissió de fets delictius en l’organització o qualsevol conducta o irregularitat relacionada amb l’incompliment d’alguna norma legal, interna o del codi d’ètica i conducta de Consum.

D’altra banda, i en compliment del que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, mitjançant acord de data 25 de maig de 2023, el Consell Rector va aprovar la creació del Sistema Intern d’Informació (SII) així com el protocol d’implantació, que es troba a la disposició de qualsevol persona interessada en l’enllaç següent:  enllac).

És important destacar que el prestigi i la reputació corporativa de la cooperativa es constituïx com un element bàsic per a l’èxit de l’organització, fet que suposa una garantia de continuïtat del negoci i, per tant, de la sostenibilitat d’este. Per això és important que tots els grups d’interés de Consum siguen coneixedors d’estos instruments i posen especial èmfasi per a complir-los, i ha de quedar clar que depén individualment de cada persona que conforma la cooperativa portar a bon port esta aspiració, ja que el fet que tots actuen de manera íntegra no sols protegix la imatge i reputació corporativa, sinó que permet que la cooperativa es convertisca en un lloc on totes les persones que hi treballen estiguen orgulloses de formar-ne part. Per això, el nostre Codi d’ètica i conducta definix les pautes de comportament que fan que Consum puga ser un referent a Espanya en el sector de la distribució comercial alimentària.

En este sentit, es deixa constància que les persones a qui s’adreça esta normativa podran presentar les denúncies emplenant el formulari pertinent que es troba en l’apartat Canal de Denúncies de la web corporativa; aquelles persones que, de bona fe, notifiquen les irregularitats esmentades estaran protegides contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació o penalització a conseqüència de les denúncies que puguen presentar.

Consum garantix la màxima confidencialitat en este sentit i se sotmet a la normativa vigent en matèria de protecció de dades en el tractament d’informació de caràcter personal facilitada amb la denúncia o obtinguda en el curs de la tramitació d’esta.

Igualment, es vol deixar constància que qualsevol comunicació o denúncia que es referisca als supòsits regulats en l’esmentada Llei 2/2023, de 20 de febrer es podrà fer també anònimament i es respectaran íntegrament els drets que s’establixen en esta llei.