CONDICIONS PARTICULARS D’ÚS I INFORMACIÓ ADDICIONAL EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

OBJECTE

Estes condicions regulen l’accés i l’ús dels diferents portals del web www.consum.es, així com de l’àrea privada (àrea de soci-client) i tots els servicis que es presten a través d’esta en relació amb este lloc web (d’ara en avant, el lloc o el lloc web) titularitat de CONSUM, S. COOP. V. amb CIF F-46078986 i domicili social a l’avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València) i domicili a efecte de notificacions la mateixa adreça. Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Oficina Central, amb el número CV-20, i igualment inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 6.003, Llibre 3.309, Secció 8a, Foli 1, Full número V-58.748, inscripció 1a, telèfon 961974000/961974050 i adreça electrònica de contacte atencionalcliente@coop.consum.es.

 

APLICACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Estes condicions es completen en tots els aspectes no previstos expressament amb la Política d’Ús, la Política de Privacitat i l’Avís legal d’este lloc, que són aplicables de forma directa i subsidiària en tot allò no regulat en estes condiciones o regulat de manera parcial.

Els servicis particulars que es regulen en estes condicions queden prohibits per a menors de 18 anys, excepte determinats servicis de TeamConsum que seran destinats per a menors de 4 i 14 anys, i que han d’estar supervisats en tot moment per un adult, com s’establix a continuació en la descripció dels servicis.

 

DISPONIBILITAT

La disponibilitat i el tipus de servicis d’estos portals estan subjectes a la facultat de CONSUM de modificar la forma d’accés, així com els tipus de continguts en qualsevol moment, sense justificació específica a l’usuari ni assumpció de garanties ni responsabilitats de cap naturalesa. Així mateix, l’usuari queda informat que els servicis particulars són oferits per CONSUM “tal qual”, sense garanties específiques de resultat a l’usuari, i no generen per a CONSUM cap tipus d’obligació jurídica de prestació de servicis de consultoria, assessoria ni de cap altra naturalesa a l’usuari, sinó que els servicis particulars consistixen simplement en servicis d’informació a l’usuari.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari és informat que els continguts i els servicis que s’oferixen per mitjà dels diferents portals de CONSUM allotjats en el seu web -incloent-hi, sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, consells, receptes, contes, comentaris, textos, vídeos, sons, fotografies, dissenys, comentaris, marques, logos, noms comercials, enllaços a altres llocs web i d’altres- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’este lloc correspon a CONSUM i/o terceres entitats titulars de les obres.

Per això, és obligació de l’usuari respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial tant de CONSUM com de tercers, i accedir als continguts d’acord amb els termes exposats en la Política d’ús i normes legals vigents.

 

SERVICIS

MÓN CONSUM

Per mitjà de l’àrea privada de l’usuari.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS WIFI EN ESTABLIMENTS CONSUM

Estes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització dels servicis d’accés gratuït a la xarxa wifi que “CONSUM, S. COOP. V.” (d’ara en avant, CONSUM), amb domicili social a Silla (València), a l’av. d’Alginet, núm. 1, NIF F-46078986 i inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 6.300, Llibre 3.309, Foli 1, Secció 8a, full núm. V-58.748, inscripció 1a, posa a la disposició dels seus clients.
L’operador de la xarxa de comunicacions és Telefónica de España SAU, que proporciona el servici de comunicacions electròniques i l’accés a Internet que està utilitzant. 

 • Objecte. – Estes condicions generals tenen com a finalitat regular la utilització de la xarxa wifi o de tecnologia semblant (d’ara en avant, “el servici”) per part dels clients de l’establiment comercial CONSUM, que es troba físicament en els establiments comercials CONSUM. CONSUM facilitarà l’accés a Internet a través de connexió per wifi al client que dispose d’un dispositiu mòbil amb capacitat per a rebre senyal wifi.
 • Preu. – L’accés a la xarxa wifi (o tecnologia sembla que puga aplicar-se en un futur) de “CONSUM, S. COOP. V.” és gratuït per als clients de CONSUM.
 • Limitacions d’ús del servici. – El servici només el podran utilitzar els clients de l’establiment comercial CONSUM, (i) majors d’edat i (ii) que es troben físicament dins de l’establiment comercial.
  Perquè els menors d’edat puguen accedir als servicis de wifi i utilitzar-los, necessiten l’autorització dels seus pares i/o tutors legals. A través d’estes condicions, CONSUM informa els pares i/o tutors legals del menor que este servici proporciona accés gratuït i transparent a Internet, fet que permet l’accés als continguts i servicis que poden no ser apropiats o que poden estar prohibits per a menors. Es recorda als pares i/o tutors legals que és responsabilitat seua controlar i decidir quins continguts o servicis són apropiats per als menors dels quals tenen cura.
 • Obligacions de l’usuari. –
  • El servici d’accés wifi o tecnologia semblant s’utilitzarà de manera diligent i correcta.
  • L’ús del servici d’accés wifi s’ha de fer de manera diligent i correcta, de manera que garantisca el compliment dels principis d’ús d’Internet acceptats generalment. L’usuari és compromet a no utilitzar-lo per a dur a cap activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats i/o amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de terceres persones, així com a no fer-ne cap tipus d’ús que, d’alguna manera, puga danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal del servici, els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic accessible a través d’Internet, cas en el qual CONSUM s’eximix totalment de qualsevol responsabilitat que se’n poguera derivar. El servici no es podrà utilitzar per a activitats contràries a la llei o que atempten contra la imatge o la marca de CONSUM. No es podrà utilitzar com a mitjà de distribució de virus o qualsevol altra activitat il·lícita.
  • El servici serà d’ús privat i l’usuari no podrà fer-ne un ús comercial.
 • Responsabilitat.- No hi ha cap relació o associació de cap tipus entre CONSUM i cap lloc web o amb els titulars dels llocs web a què l’USUARI accedisca per mitjà dels servicis que presta CONSUM, llevat dels llocs web propis de l’entitat, motiu pel qual CONSUM no assumix cap responsabilitat del contingut, funcionalitat, utilitat, fiabilitat, exactitud ni dels contingut inclosos en les pàgines web a què es connecte l’USUARI, que són llocs web que pertanyen a societats independents, sense que hi ha haja cap associació o relació amb CONSUM.
  CONSUM no es fa responsable de cap dany i/o perjuí i/o beneficis que deixe d’obtindre l’USUARI o qualsevol altra tercera persona que es veja perjudicada a conseqüència d’estos danys, així com tampoc per qualsevol circumstància de falta o error de les línies de comunicació, o de la prestació defectuosa o fallada de la xarxa d’Internet.
  CONSUM no es fa responsable de si l’accés a Internet és lent, insegur o no es troba disponible en tot moment.
 • Propietat intel·lectual i industrial. – CONSUM es reserva tots els drets sobre les marques, noms comercials i la resta de signes distintius, les patents i la propietat intel·lectual pel que fa al contingut i el disseny del portal. Tots els continguts del portal, incloent-hi, sense caràcter limitador, textos, gràfics, imatges, el mateix disseny del portal i els drets de propietat intel·lectual que pogueren correspondre als continguts, així com les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat de CONSUM, i tots els drets d’estos continguts queden reservats. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CONSUM, sense que es puga entendre que la descàrrega, l’accés i l’ús de l’aplicació atribuïsca cap tipus de dret sobre estes marques, noms comercials i/o signes distintius.
 • Duració i termini. – La prestació dels servicis d’accés wifi té una duració indefinida. Sense perjuí del que s’acaba d’exposar, CONSUM està facultada per a donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la prestació del servici i/o de qualsevol dels servicis, sense perjuí del que s’haguera disposat sobre això en les condicions particulars corresponents.
 • Legislació aplicable. – Les parts, amb la renúncia expressa al propi fur, si en tingueren, se sotmeten per a la solució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació i/o execució d’este contracte a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de València, que és el lloc de compliment de l’obligació. En qualsevol cas, s’aplicarà la llei espanyola.
 • Protecció de dades. –
  EL’única dada que “CONSUM S. COOP. V.” agafarà i arxivarà de l’usuari és l’adreça MAC, que és un identificador únic de la targeta wifi del dispositiu (telèfon intel·ligent, tauleta tàctil, etc.). S’emmagatzemarà un any i després s’esborrarà.La finalitat del tractament és gestionar correctament la connexió per wifi dels clients.La base que legitima CONSUM per al tractament de les dades personals dels usuaris és el mateix consentiment que presten i l’acceptació d’estes condicions d’ús.No se cediran dades a tercers llevat que siga una obligació legal.L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret a limitar el tractament i la portabilitat de les seues dades, en els supòsits que establix la legislació vigent. Per a fer-ho s’haurà de dirigir a delegadoprotecciondatosconsum@consum.es o bé a “CONSUM S. COOP. V.”, av. d’Alginet, núm. 1, 46460, Silla (València) i acreditar la seua identitat amb una fotocòpia del DNI. Així mateix, informem els usuaris de la possibilitat de revocar, en qualsevol moment, el consentiment que s’ha prestat a través del mateix procediment.
  Els usuaris tenen el dret de presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que no s’atenguen els seus drets correctament.

 

PORTAL DEL TREBALLADOR

Per mitjà del portal del treballador, l’usuari podrà accedir als servicis següents, que són voluntaris.

Si l’usuari està interessat a conéixer les ofertes de treball disponibles en CONSUM, així com formar part d’algun procés de selecció ja iniciat, haurà d’introduir les seues dades acadèmiques i/o laborals com s’indiquen en el formulari de registre i, així, CONSUM podrà analitzar el seu perfil professional a l’efecte de fer-lo partícip en els processos de selecció que es desenvolupen en “CONSUM S. COOP. V.”, en vista dels llocs vacants o de nova creació que s’originen periòdicament. L’usuari indicarà una contrasenya, que serà la que li permetrà accedir a este portal una vegada registrat.

El procés de registre finalitzarà enviant una sol·licitud de lloc de treball. Una vegada enviada la sol·licitud, rebrà un correu electrònic al compte facilitat en el procés de registre, en què es confirmarà que la seua sol·licitud s’ha tramitat correctament.

 

TEAMCONSUM

Per mitjà de l’accés al lloc, l’usuari podrà disfrutar de l’ús de diversos continguts i servicis que seran oferits per CONSUM o per altres tercers proveïdors en les condicions que es determinen en cada cas. Amb caràcter general, els servicis i continguts oferits a través del lloc web estaran disponibles en espanyol i en valencià, sense perjuí de la possibilitat -a reserva de CONSUM- d’oferir-los en la resta d’idiomes autonòmics oficials, així com en un altre idioma d’àmplia divulgació. Són recursos dirigits a educadors i famílies, orientats a fomentar estils de vida i d’alimentació saludables en xicotets i jóvens consumidors de 4 a 14 anys, i consistiran en: diversos jocs per a xiquets d’accés lliure, articles informatius sobre temes d’alimentació i consum, concursos, dinàmiques de grup, activitats a les aules, notícies, i els jocs de Team que es detallen a continuació, llista que no és limitativa.

Els jocs de Team: Per a accedir a determinats servicis del lloc web es requerix el registre previ dels usuaris mitjançant l’ompliment dels formularis corresponents, i als quals els usuaris podran accedir mitjançant una clau d’accés. El lloc web es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari.

Per a fer ús dels servicis proporcionats pel lloc web, els menors d’edat han d’obtindre prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes efectuats pels menors a càrrec seu. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i servicis als quals accedixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden resultar inadequats per a menors d’edat, s’informa els Usuaris que hi ha mecanismes, com ara programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles, i encara que, sempre amb la prevenció que no són segurs al 100 %, resulten molt útils per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

PORTAL DEL FRANQUICIAT

Charter, la franquícia de Consum, li oferix l’oportunitat d’obrir el seu propi negoci i, alhora, formar part de Consum, una empresa forta i consolidada, una base sòlida on podrà recolzar el seu projecte empresarial. Consum és el suport que necessita per a fer el salt i liderar una franquícia amb garantia d’èxit. Si hi està interessat podrà contactar amb un Comercial enviant un correu electrònic a charter@consum.es, cridant al Telèfon d’Atenció a la Franquícia de CONSUM 96 197 40 67, o omplint un formulari.

 

PORTAL DE COMPTEM AMB TU

En Consum escoltem tots els nostres socis, tant treballadors com clients, a través de diferents canals de participació en què arrepleguem les vostres opinions i propostes. Per mitjà d’este portal podràs accedir a l’àrea de soci-client per a poder participar en els diferents sortejos, simplement donant-nos la teua opinió, així com enviar idees i trucs.

 

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

Ací podràs vore i descarregar les Memòries de Sostenibilitat de CONSUM que es publiquen cada any. També, reproduir els vídeos explicatius per als diferents grups d’interés de CONSUM. Tot això amb l’única finalitat d’informar.

 

EL PLANIFICADOR

Podràs accedir a este portal sense necessitat d’estar registrat en l’àrea de soci-client, i disfrutar del Planificador.

 

ATENCIÓ AL CLIENT

Si vols fer qualsevol consulta, reclamació o suggeriment, podràs dirigir-te a nosaltres mitjançant: (i) el telèfon gratuït d’atenció al client, 900 500 126, disponible de dilluns a dissabte de 9h a 21h, on t’atendrem personalment; (ii) l’atenció al punt de venda, on els nostres professionals donen resposta immediata a les qüestions del dia a dia; (iii) omplint un formulari, en el qual, després d’indicar les dades de contacte, podràs enviar el missatge que vulgues fer arribar a CONSUM.

 

CANAL DE DENÚNCIES:

Dins de la política general de CONSUM en matèria de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), s’han establit procediments interns de bon govern que, a més de complir la funció preventiva en matèria penal, dins de la nova responsabilitat penal de les persones jurídiques promouen el comportament ètic dels seus empleats (siguen socis treballadors o assalariats) i, alhora, vigilen que es complisca tant la normativa interna com la legislació vigent i, tot açò, en l’àmbit de l’activitat de la cooperativa.

Totes les persones a les quals es dirigix esta normativa podran efectuar les denúncies emplenant el formulari pertinent que es troba en l’apartat “Canal de Denúncies”, i alhora es deixa constància que tots aquells que, de bona fe, notifiquen les irregularitats esmentades, estaran protegits contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació o penalització com a conseqüència de les denúncies que puguen presentar.

CONSUM garantix la màxima confidencialitat en este sentit i se sotmet a la normativa vigent en matèria de protecció de dades en el tractament d’informació de caràcter personal facilitada amb la denúncia o obtinguda en el curs de la seua tramitació.

 

INFORMACIÓ BÀSICA I ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ARREPLEGADES PER MITJÀ DEL WEB EN ELS PORTALS: “formulari de contacte d’atenció al client”, “sol·licitud d’ocupació” ,”formulari de sol·licitud d’informació de franquícies” i les diferents “newsletters”:

 1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

Identitat: “CONSUM, S. COOP. V.” (d’ara endavant, CONSUM).

Adreça postal: Avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València)

Telèfons: 96 197 40 00 / 96 197 40 50

 

 1. Quines són les dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades?

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
 • Dret d’accés i/o rectificació.- Vosté té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguen o resulten inexactes.
 • Dret de supressió o d’oposició al tractament.- Vosté pot sol·licitar la supressió de les seues dades o oposar-se al seu tractament. No obstant això, si els fets denunciats són constitutius d’infracció penal o interna, el procediment corresponent haurà de continuar i no es podrà accedir a la seua petició.
 • Dret de limitació al tractament.- Si vosté ha exercit els drets de rectificació o oposició i CONSUM es troba en procés de determinar si es procedent atendre esta sol·licitud, o si les dades ja no són necessàries per al tractament, però vosté les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, pot sol·licitar-nos la limitació del tractament. D’esta manera, durant el temps que dure la limitació, CONSUM, només podrà tractar les dades:
 • Amb el seu consentiment.
 • Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.   
 • Per raons d’interés públic.
 • Dret a la portabilitat de les seues dades. Vosté ens pot sol·licitar rebre les dades que ens ha proporcionat, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i que les transmetem a un altre responsable de tractament que vosté ens indique, excepte aquelles dades de tercers que resulten confidencials.
 • Si vosté considera que els seus drets no s’han atés degudament, pot interposar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ARREPLEGADES PER MITJÀ DEL FORMULARI DEL CANAL DE DENÚNCIES:

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades?

Identitat: “CONSUM, S. COOP. V.” (d’ara en avant, CONSUM).

Adreça postal: Avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València)

Telèfons: 961974000/961974050.

 

Qui és el delegat de Protecció de Dades?

delegadoprotecciondatosconsum@consum.es

 

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En CONSUM tractarem la informació amb la finalitat de gestionar el canal de denúncies. També, si és el cas, per a incoar o iniciar l’expedient disciplinari corresponent contra el personal de la cooperativa que es veja implicat en els fets denunciats, incloent-hi l’amonestació per part de la Direcció de CONSUM a la persona denunciada, així com també, en cas que resulte procedent, per a interposar les accions judicials corresponents.

 

Quant de temps conservarem les seues dades?

Si els fets denunciats no són constitutius d’infracció penal, es conservaran durant dos mesos (2).

Si són constitutius d’infracció del Codi d’Ètica i Conducta o de la normativa interna, es conservaran durant el temps de tramitació de l’expedient i, en tot cas, fins a la prescripció de la infracció.

Si els fets denunciats són constitutius d’infracció penal, es conservaran durant tot el temps de tramitació del procediment i en tot cas fins a la prescripció de la infracció.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

La base legal per al tractament de les seues dades és EL CONSENTIMENT

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

 • Dret d’accés i/o rectificació.- Vosté té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les que siguen o resulten inexactes.
 • Dret de supressió o d’oposició al tractament.- Vosté pot sol·licitar la supressió de les seues dades o oposar-se al seu tractament. No obstant això, si els fets denunciats són constitutius d’infracció penal o interna, el procediment corresponent haurà de continuar i no es podrà accedir a la seua petició.
 • Dret de limitació al tractament.- Si vosté ha exercit els drets de rectificació o oposició i CONSUM es troba en procés de determinar si es procedent atendre esta sol·licitud, o si les dades ja no són necessàries per al tractament, però vosté les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, pot sol·licitar-nos la limitació del tractament. D’esta manera, durant el temps que dure la limitació, CONSUM, només podrà tractar les dades:
 • Amb el seu consentiment.
 • Per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Per a protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.   
 • Per raons d’interés públic.
 • Dret a la portabilitat de les seues dades. Vosté ens pot sol·licitar rebre les dades que ens ha proporcionat, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i que les transmetem a un altre responsable de tractament que vosté ens indique, excepte aquelles dades de tercers que resulten confidencials.
 • Si vosté considera que els seus drets no s’han atés degudament, pot interposar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.