Aportacions voluntàries al Capital Social

Invertir en CONSUM, S.COOP.V. t’interessa. Si ets soci (consumidor o treballador) o associat de la Cooperativa, pots subscriure aportacions voluntàries de capital social, amb una magnífica rendibilitat. Estes són els característiques principals:

 

Forma de desembossament:

Podrà desembossar-se per mitjà de transferència bancària o ingrés en compte. No s’admetrà el desembossament en diners metàl·lics.

 

Qui pot subscriure-les:

 • Socis consumidors.
 • Socis treballadors.
 • Associats.

 

Valor nominal de cada aportació:

Import de les participacions.- Aportacions de 150 euros i múltiples d’esta quantitat.

Límit màxim per soci o associat.- Hi ha un límit màxim per aportació individual, que en cada moment determina el Consell Rector de la Cooperativa, i que actualment està fixat en 81.000 euros, en còmput global per a totes les emissions, de manera que cap soci o associat pot tindre subscrites participacions per un import total i acumulat superior a 81.000 euros. Tanmateix, aquell associat que siga franquiciat de la cooperativa i que mantinga afecte el seu capital social en garantia de pagament de les seues compres o subministraments a la cooperativa, tindrà un límit específic i individual superior, fins a l’import que supose el seu risc amb la cooperativa.

 

Tipus d’interés nominal:

Tipus.- Les aportacions donen dret a percebre un tipus d’interés anual fixat pel Consell Rector en cada emissió. Este tipus està vigent per a tot el període semestral i s’aplica tant a l’emissió en vigor com a les anteriors.

Tipus actual.- El tipus d’interés nominal brut anual és del 3%, en vigor fins al 30 de juny de 2024.

Variació del tipus d’interés.- Cada sis mesos, coincidint amb l’abonament d’interessos, es comunica a l’interessat el nou tipus d’interés vigent per al període següent.

 

Pagament d’interessos:

Data valor.- La data valor a partir de la qual començaran a meritar els interessos a favor del soci o associat serà la del dia següent al desemborsament efectiu de l’import corresponent a les aportacions subscrites.

S’entén per “desemborsament efectiu”:

 1. En el cas d’ingrés en compte o transferència bancària a favor de “CONSUM, S.COOP.V.”, el dia de l’abonament en el compte d’esta última.

Forma.- Per mitjà de transferència al compte indicat pel subscriptor.

Terminis.- El pagament d’interessos és semestral els dies 30 de juny i 31 de desembre de cada any.

Consideració legal i retenció.- L’interés abonat és rendiment del capital mobiliari, i és objecte de retenció al tipus vigent en cada moment, actualment el 19%.

Certificat anual de retencions.- Anualment s’expedirà a favor de l’interessat el certificat de retencions corresponent, als efectes de la declaració d’IRPF o de l’Impost sobre Societats, segons procedisca.

 

Forma de subscriure les aportacions:

Socis treballadors i socis consumidors.- Poden dirigir-se, indistintament, al cap de tenda o a la persona responsable de capital social voluntari a les oficines centrals de Silla (València), sol·licitant cita prèvia al telèfon 96 197 40 00.

Associats.- Han de dirigir-se, necessàriament, a la persona responsable de la seua zona.

Documentació que cal aportar.-

 1. En el cas de socis treballadors o associats persones físiques, DNI (o NIE en el cas d’estrangers);
 2. En el cas de socis consumidors, DNI (o NIE en el cas d’estrangers) i el carnet de soci;
 3. En el cas d’associats persones jurídiques, CIF.

Rebut provisional i títol definitiu > En el moment de la subscripció, s’expedix un rebut provisional, i en un termini breu, s’envia a l’interessat el títol definitiu, en el qual es recull el saldo viu de totes les seues aportacions voluntàries en vigor.

 

Reemborsament de les aportacions:

Procediment en cas de baixa en la Cooperativa.- Amb una antelació mínima de 15 dies, el soci o associat enviarà carta al Consell Rector per comunicar la seua baixa i avisarà telefònicament a la persona responsable de capital social voluntari. Una vegada processada la baixa, se li farà efectiva la devolució de les aportacions.

Procediment sense necessitat de causar baixa en la Cooperativa > Hi ha dues possibilitats:

 1. Una vegada transcorregut 1 any des de la subscripció, en qualsevol moment, sol·licitant-ho amb 15 dies d’antelació a la persona responsable de capital social voluntari i firmant la sol·licitud de reemborsament que se li facilitarà;
 2. Abans del transcurs d’1 any des de la subscripció, en qualsevol moment, per mitjà del procediment intern de transmissió de la seua aportació a un altre soci o associat, firmant la sol·licitud de transmissió i reemborsant-se l’aportació al sol·licitant en el termini de 15 dies.

Forma del reemborsament > Únicament per mitjà de xec nominatiu barrat.

Import del reemborsament > En tots els casos es reintegra a l’interessat el valor nominal de la seua aportació més els interessos que s’hagen meritat fins a la data de la devolució (descomptada la retenció legal), en funció del temps que l’aportació haja estat efectivament en poder de la Cooperativa.

 

Informació addicional

Per a sol·licitar alguna informació addicional poden contactar amb la persona responsable de capital social voluntari del nostre departament Financer, per mitjà del telèfon 96 197 40 00. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.

 

Normativa aplicable a les emissions de Capital Social Voluntari en “CONSUM, S.COOP.V.”

La normativa que resulta aplicable a les emissions de capital social voluntari és la següent:

 • Articles 55-1, 57, 60 y 61-6 del Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel que s’aprova el text refundit de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
 • Articles 7-B), 47-1, 47-9, 48-1 i 52-1 dels Estatuts Socials.
 • Acords d’emissió del Consell Rector.

 

Decret Legislatiu 2/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Article 55 Capital social

 

1. El capital social de la cooperativa estarà integrat per les aportacions obligatòries i voluntàries dels seus socis i sòcies i, si és el cas, de les persones associades. El seu import haurà d’estar desemborsat com a mínim en un 25% en el moment constitutiu.

Les aportacions socials, obligatòries o voluntàries, podran ser:

a) Aportacions amb dret de reemborsament.

b) Aportacions el reemborsament de les quals, en cas de baixa o altres supòsits previstos en esta llei, puga ser refusat incondicionalment pel consell rector.

La transformació obligatòria de les aportacions amb dret de reemborsament en aportacions el reemborsament de les quals puga ser refusat incondicionalment pel consell rector, o la transformació inversa, requerirà l’acord de l’assemblea general, adoptat per la majoria exigida per la modificació dels estatuts socials. El soci o sòcia disconforme podrà donar-se de baixa, que serà qualificada de justificada.

Els estatuts socials podran preveure, per al cas de les aportacions a què es refereix l’epígraf  anterior, que quan en un exercici econòmic l’import de les devolucions de les aportacions supere el percentatge de capital social que s’hi establisca, els nous reemborsaments estiguen condicionats a l’acord favorable del consell rector.

El soci o sòcia que haguera salvat expressament el seu vot o estiguera absent o disconforme amb l’establiment o la disminució d’este percentatge podrà donar-se de baixa, que serà qualificada de justificada. En este cas, resultaran també d’ aplicació els articles 58.2, 61.9 i 10.

Si la cooperativa anuncia la seua xifra de capital social al públic, haurà de referir-ho en la data concreta i expressar el que ha desemborsat.

(…)

 

Article 57 Aportacions voluntàries al capital social

 1. L’assemblea general i, si ho preveuen els estatuts, el consell rector podrà acordar l’admissió d’aportacions voluntàries de persones sòcies i associades, i fixar les condicions de subscripció, que hauran de respectar la proporcionalitat amb les aportacions a capital social fetes fins al moment per estes, si fóra necessari per excedir el nombre de sol·licituds de subscripció a què s’haguera acordat admetre, així com les condicions de retribució i reemborsament d’esta classe d’aportacions. En qualsevol cas, el període de subscripció no podrà excedir de sis mesos a partir de l’acord d’emissió, i el període de reemborsament no podrà ser inferior a tres anys des de la subscripció.
 2. En cas que no se subscriga la totalitat de les aportacions voluntàries previstes en l’acord d’emissió, s’entendrà que el capital queda incrementat en la quantia subscrita, excepte que s’haguera previst en l’acord que l’augment quede sense efecte en eixe cas.
 3. Cada acord d’emissió regularà les condicions de retribució de l’emissió corresponent i, si és el cas, els criteris per a la modificació d’estes condicions.
 4. El consell rector podrà decidir, a requeriment del seu titular, la conversió d’aportacions voluntàries en obligatòries, així com la transformació d’aportacions obligatòries en voluntàries quan aquelles hagen de reduir-se per a adequar-se al potencial ús cooperatiu de la persona sòcia, o ser liquidades a esta d’acord amb els estatuts.

 

Article 60 Transmissió de les aportacions i de la condició de persona sòcia o associada

 1. Les aportacions voluntàries son lliurement transmissibles entre persones sòcies i associades. Les aportacions obligatòries es podran transmetre entre persones sòcies, sempre que siga necessari per a adequar les aportacions obligatòries al capital social que cada una d’estes haja de mantindre d’acord amb els estatuts.

   En els dos casos, s’haurà de comunicar al consell rector la transmissió en el període de quinze dies des del moment en què es produïsquen.

 1. El consell rector, quan reba la sol·licitud de nous ingressos com persones sòcies o associades, ho farà públic al tauler d’anuncis del domicili social, perquè, en el termini d’un mes, tant les persones sòcies com les associades que ho desitgen puguen oferir per escrit les aportacions que estiguen disposats a cedir, i el cedent mantindrà l’aportació mínima obligatòria.
 2. La persona sòcia que, després de perdre els requisits per a continuar com a tal, fóra donada de baixa justificada, podrà transmetre les seues aportacions al seu cònjuge, ascendents o descendents, si són persones sòcies o associades, o si adquirixen eixa condició en els tres mesos següents a la baixa d’aquella, subscrivint les aportacions obligatòries que foren necessàries per a completar les seues aportacions obligatòries al capital social.
 3. En cas de successió mortis causa, poden adquirir la condició de socis o sòcies els hereus i les hereves que ho sol·liciten i tinguen dret a l’ingrés d’acord amb els estatuts i amb esta llei, i es repartiran entre ells les aportacions del causant.

   Quan concórreguen dues o més persones hereves en la titularitat d’una aportació, seran considerades socis o sòcies totes elles, i quedaran obligades a subscriure les aportacions que siguen obligatòries en eixe moment.

   La persona hereva no interessada a ingressar en la cooperativa pot exigir la liquidació, sense deduccions, de les aportacions que li corresponguen.

   Si els estatuts ho preveuen, podrà ser transmissible mortis causa la condició d’associat o associada, així com les seues aportacions.

 1. En els supòsits dels apartats tres i quatre, la persona adquirent de les aportacions no estarà obligada a desemborsar quotes d’ingrés per les que haja rebut de familiar o causant.
 2. Els creditors personals del soci o sòcia no podran embargar ni executar les aportacions socials, sense perjuí d’exercir el seus drets sobre reemborsament, interessos i retorns que pogueren correspondre al soci o sòcia.

 

Artículo 61.Reemborsament de les aportacions.

(…)

 1. Les aportacions voluntàries es reemborsaran, liquidades, en les condicions que determine l’acord que aprovà la seua emissió o transformació. Llevat que l’acord haguera previst un règim diferent, les aportacions voluntàries es reemborsaran en el moment en què la baixa haja de tindre efecte.

   En cap cas es podran practicar deduccions sobre les aportacions voluntàries ni se les podrà aplicar l’aplaçament previst en el punt anterior.

 

Estatuts Socials de “CONSUM, S.COOP.V.”

Article 7.-Dels associats.

(…)

B) Normes sobre Règim Econòmic.

 1. Per a adquirir la condició d’associat no serà exigible la subscripció ni el  desemborsament de cap quantitat en concepte d’aportació obligatòria, i caldrà subscriure  i desemborsar l’aportació voluntària procedent en els termes que es regulen en els punts següents.
 2. El Consell Rector podrà autoritzar als associats que efectuen aportacions voluntàries al Capital Social, sense que, sumades les aportacions voluntàries de la totalitat dels associats, estes resulten superiors al vint-i-cinc per cent (25%) del total de les aportacions al Capital Social Voluntari de la Cooperativa, computat en el moment en què l’associat desemborse l’aportació.
 3. Els associats no respondran personalment dels deutes socials.
 4. Transmissió de les aportacions. Les aportacions al Capital Social dels associats només es podran transmetre pels conceptes següents:

   a) Per actes inter vivos, entre els associats i els socis, si s’autoritza en este últim cas pel Consell Rector.

   b) Per successió mortis causa, si els drethavents son associats o socis, o adquirixen esta condició en el termini de sis mesos (6) des de l’acceptació de l’herència.

   Tant en un cas com en l’altre, les aportacions transmeses passaran a tindre en l’adquirent el caràcter d’aportació voluntària, d’acord amb les condicions que per l’última emissió haguera fixat el Consell Rector, d’acord amb el que s’establix en l’article 47-9 d’estos Estatuts.

 1. Els associats no tindran dret a retorn, ni se’ls imputaran pèrdues. Tampoc podran dur a terme activitats cooperativitzades.
 2. Interessos de les aportacions. Per les seues aportacions voluntàries, els associats meritaran l’interés que en cada moment siga vigent per a les respectives emissions de capital social voluntari, sense que aquell puga superar el límit màxim que en cada moment estiga fixat legalment; amb tot, podrà ser diferent del que perceben els socis, si d’aquesta manera ho acordara el Consell Rector.
 3. Reemborsament de les aportacions. En cas de baixa, l’associat o el seus drethavents tindran dret al reemborsament de les seues aportacions, segons les normes següents:

   a) Siga quina siga la causa, no podran fer-se les deduccions previstes en l’article 52-2 d’estos Estatuts.

   b) El termini de reemborsament es pactarà en cada cas, entre la Cooperativa i l’associat, però no podrà excedir de tres anys, comptador a partir de la data en què s’aproven els comptes de l’exercici en què l’associat cause baixa o, si és el cas, des de la finalització del termini de permanència mínim previst en este mateix article, “apartat A) 4”.

   c) Les quantitats pendents de reemborsament no seran susceptibles d’actualització, i donaran dret a percebre un tipus d’interés igual al legal dels diners

 

Article 47.-Del Capital Social: aportacions obligatòries i voluntàries.

 1. El Capital Social estarà integrat per las aportacions dels socis, obligatòries o voluntàries, i en el seu cas per les aportacions dels associats, amb dret al seu reemborsament en cas de baixa amb la limitació establida en l’apartat 1 de l’article 52, que seran acreditades mitjançant títols nominatius no negociable o llibretes, en les quals hauran d’anotar-se les quantitats desemborsades i  les pendents, i reflectir-se, si és el cas, les actualitzacions de les aportacions, i les deduccions d’estes en satisfacció de les pèrdues imputades al soci. També podrà acreditar-se mitjançant anotació en compte, segons determine el Consell Rector, però en este cas, haurà de trametre’s al soci extracte del seu compte, al menys una vegada a l’any.

(…)

 1. Aportacions voluntàries.- Sense perjuí de la mateixa competència de l’Assemblea General a què es refereix l’article 57-1 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i per establir-se expressament en estos Estatuts Socials, el Consell Rector podrà acordar l’admissió d’aportacions voluntàries de socis i associats, i fixar les seues condicions de subscripció, retribució i reemborsament, que podran ser diferents per a un col·lectiu i l’altre. L’acord n’establirà la quantia global màxima, les condicions i el termini de subscripció, que no podrà ser superior a sis mesos (6) des de la data de l’acord, així com els criteris per la variabilitat de les condicions de retribució, i podrà unificar, si així ho establix en el respectiu acord d’emissió o posteriors, el tipus de retribució per a tot el capital voluntari i per a este període. Les aportacions voluntàries hauran de desemborsar-se totalment en el moment de la subscripció i, en el cas que no se subscriga la totalitat de les aportacions voluntàries previstes en l’acord d’emissió, s’entendrà que el capital social queda incrementat en la quantia efectivament subscrita, llevat que l’acord haguera previst en eixe cas que quede sense efecte l’emissió referida. El termini de reemborsament al soci d’estes aportacions no serà inferior als tres anys des de la subscripció, sense perjuí de la transmissió d’aquelles conforme a estos Estatuts.

(…)

 

Article 48.- Remuneració del Capital Social: interessos.

 1. Quan l’Assemblea General (en el cas de las aportacions obligatòries) o el Consell Rector (en el cas de las aportacions voluntàries) així ho determine, les aportacions socials, tant obligatòries com voluntàries, donaran dret a cobrar interessos per la part efectivament desemborsada. En cas que l’òrgan competent acorde remunerar les aportacions a capital social, el tipus nominal no podrà ser superior al màxim que en cada moment estiga establit legalment. En cas que s’haja de remunerar les aportacions obligatòries, els interessos corresponents a estes seran exigibles pel soci i pagats efectivament per la Cooperativa en l’Assemblea General Ordinària en què s’aproven els comptes de l’exercici respecte de l’abonament d’aquells. Per a les Aportacions Voluntàries, serà el mateix acord d’emissió del Consell Rector, el que determinarà l’existència o no de retribució, el seu tipus i altres condicions aplicables a estes. En el cas d’Aportacions Obligatòries, serà requisit necessari perquè puguen abonar-se interessos que hi haja resultats positius o reserves de lliure disposició almenys en la quantia necessària per a abonar estos interessos. Les aportacions d’aquells socis, la devolució de les quals haguera sigut sol·licitada i, per excedir del límit estatutari establit en l’article 52-1, hagueren sigut refusades pel Consell Rector, tindran dret preferent per a percebre la remuneració que s’establisca.

(…)

 

Article 52.-Reemborsament de les aportacions.

 1. Amb la limitació que a continuació s’establisca, en cas de baixa de la cooperativa, el soci té dret a exigir el reemborsament de les seues aportacions obligatòries, i les voluntàries si és el cas, així com la part corresponent de les reserves voluntàries repartibles que pogueren existir, en cas de baixa en la Cooperativa. Amb idèntica limitació, el mateix dret assistix a l’associat per a exigir el reemborsament de les seues aportacions voluntàries, en cas de baixa de la cooperativa. Quan en un exercici econòmic l’import sol·licitat en concepte de devolució d’aportacions (tant obligatòries com voluntàries) supere el cinc per cent (5%) del total del Capital Social a data del tancament de l’exercici, els nous reemborsaments sol·licitats que superen este límit estaran condicionats a l’acord favorable del Consell Rector. El soci que estiga disconforme amb l’establiment o la disminució d’este percentatge, podrà donar-se de baixa, que serà qualificada de justificada.

(…)