POLÍTICA D’ÚS DEL LLOC WEB

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Els termes i les condicions que més avant s’indiquen regulen l’accés i ús al lloc web www.consum.es (d’ara en avant, este lloc web o el lloc web), a través de l’explotació del qual presta servicis de la societat de la informació l’entitat CONSUM, S. COOP. V. (d’ara en avant CONSUM) amb CIF F-46078986 i domicili social a l’avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València) i domicili a efecte de notificacions la mateixa adreça. Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Oficina Central, amb el número CV-20, i igualment està inscrita en el Registre Mercantil de València, al Tom 6.003, Llibre 3.309, Secció 8a, Foli 1, Full número V-58.748, inscripció 1a, telèfon 96 197 40 00 / 96 197 40 50 i adreça electrònica de contacte atencionalcliente@coop.consum.es.

Dins de l’expressió “lloc o lloc web” es comprenen -amb caràcter enunciatiu però no limitatiu- les dades, els textos, els gràfics, les imatges, les animacions, les creacions musicals, els vídeos, els sons, els dibuixos, les fotografies i altres que s’hi inclouen, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible amb independència que siguen susceptibles o no de propietat intel·lectual d’acord amb el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’accés al lloc implica que l’usuari visitant adquirix una sèrie de drets i obligacions, a fi de garantir el gaudiment adequat dels servicis generals, particulars i continguts que s’hi contenen i que CONSUM posa a la disposició de l’usuari.

L’usuari visitant és conscient que l’accés i l’ús dels servicis i continguts del lloc es fa davall la seua única i exclusiva responsabilitat.

S’adquirix la condició d’usuari mitjançant l’accés al lloc web. L’usuari utilitzarà els servicis i continguts exclusivament per a finalitats particulars i/o per raó de la seua relació jurídica que el vincula a CONSUM a exclusió de qualsevol modalitat d’ús posterior d’estos amb ànim de lucre o generació d’algun benefici, directe o indirecte.

CONSUM posa en coneixement de l’usuari estes condicions generals d’ús, que són acceptades expressament i plenament per l’usuari pel sol fet d’accedir al lloc web i/o la visualització dels continguts o ús dels servicis continguts en el lloc web. Si estes condicions generals foren substituïdes per altres en tot o en part, estes noves condicions generals o, si és el cas, les particulars, s’entendran acceptades de forma idèntica a l’exposada. No obstant això, l’usuari del lloc web haurà d’accedir a estes condicions generals -i a les particulars dels servicis que utilitze- de forma periòdica per a conéixer les versions successives que s’incloguen ací, encara que es recomana que l’usuari hi accedisca cada volta que pretenga accedir als servicis i continguts del lloc web o fer-ne ús.

En cas que l’usuari no accepte estes condicions generals, o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web i que esta entitat determine, l’usuari haurà d’abstindre’s d’accedir al lloc web o, si és el cas, abandonar-lo.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics utilitzats per a accedir a Internet i, en especial, al lloc web, i ser conscient que Internet no és totalment segur.

 

OBJECTIU DEL LLOC WEB

A través de l’accés al lloc, l’usuari podrà gaudir de l’ús de diversos continguts i servicis que seran oferits per CONSUM o per altres tercers proveïdors en les condicions que es determinen en cada cas.

Amb caràcter general els servicis i continguts oferits a través del lloc web estaran disponibles en espanyol i en valencià, sense perjuí de la possibilitat -a reserva de CONSUM– d’oferir-los en la resta d’idiomes autonòmics oficials, així com en un altre idioma d’àmplia divulgació.

CONSUM podrà modificar, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació, configuració, contingut i servicis del lloc, així com les seues condicions d’ús i l’accés als continguts oferits i servicis prestats. En cada cas, CONSUM, quan corresponga, advertirà d’estos canvis en les condicions generals o particulars d’ús corresponents, així com en altres textos o avisos de la web.

El cost de l’accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a l’accés al lloc web serà a càrrec exclusivament de l’usuari.

 

DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari podrà:
Accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i servicis del lloc disponibles com a tals, sense perjuí de les condicions tècniques, particulars o la necessitat del registre previ respecte de servicis i continguts específics segons es determine en estes condicions generals o en les condicions particulars d’estos servicis.
Utilitzar els servicis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular.
L’usuari podrà descarregar una única còpia del lloc web per a la seua visualització fora de línia amb finalitats personals i no comercials.
Fer un ús correcte i lícit del lloc, d’acord amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

En cap cas l’usuari podrà:
Accedir o utilitzar els servicis i continguts del lloc per a la comissió d’accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic, amb finalitats lesives de drets i llibertats de tercers, o que puguen perjudicar, danyar o impedir per qualsevol forma l’accés a estos, en perjuí de CONSUM o de tercers.
Utilitzar els servicis, totalment o parcialment, per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia i per escrit de CONSUM.
Introduir informació en el lloc web o utilitzar els servicis que hi ha amb la finalitat d’atemptar -directament o indirectament- contra els drets -i molt especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques- d’altres usuaris del lloc web o de CONSUM; que inciten o promoguen la realització d’actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d’edat, sexe, religió o creences; o de caràcter pornogràfic, obscé, violent o que atempten contra la llei, la moral o els bons costums. A estos efectes, per informació s’entendrà, amb caràcter delimitatiu però no limitatiu: textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, dades, notes, i uns altres.
Incloure hiperenllaços en les seues pàgines web particulars o comercials a este lloc web que no es limiten únicament i exclusivament a l’accés a la seua pàgina principal.
Utilitzar els servicis i continguts oferits a través del lloc de forma contrària a les condicions generals d’ús i/o les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut, i en perjuí o en detriment dels drets de la resta d’usuaris.
Realitzar qualsevol acció que impedisca o dificulte l’accés al lloc pels usuaris, així com dels hiperenllaços als servicis i continguts oferits per CONSUM o per altres tercers a través del lloc web.
Utilitzar qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions, que puguen provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels servicis i continguts prestats en el lloc web o en els sistemes d’informació, arxius i equips informàtics dels usuaris d’estos; o l’accés no autoritzat a qualssevol continguts i/o servicis del lloc web.
Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació de CONSUM o els seus legítims titulars que puguen contindre els continguts allotjats en el lloc web, o els símbols que CONSUM o els tercers legítims titulars dels drets incorporen a les seues creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents en este lloc web.
Incloure en llocs web de la seua responsabilitat o propietat “metatags” corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat de CONSUM.
Reproduir totalment o parcialment este lloc web en un altre lloc web diferent; no podrà realitzar emmarcats a este lloc o els llocs web accessibles a través seu que oculten o modifiquen -amb caràcter delimitatiu però no limitatiu- continguts, espais publicitaris i marques de CONSUM o de tercers, amb independència o no que suposen actes de competència deslleial o de confusió.
Crear marcs dins d’un lloc web de la seua responsabilitat o propietat que reproduïsquen la pàgina principal i/o les pàgines accessibles a través d’esta, corresponents a este lloc web sense l’autorització prèvia de CONSUM.
Incloure en un lloc web de la seua responsabilitat o propietat un hiperenllaç que genere una finestra o sessió del programari de navegació utilitzat per un usuari del seu lloc web, en què s’incloguen marques, noms comercials o signes distintius de la seua propietat i a través del qual es mostre la pàgina web principal o les pàgines accessibles d’este lloc web.
Utilitzar la marca, noms comercials, així com qualsevol altre signe identificatiu que es trobe subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial, sense l’autorització expressa i per escrit prèvia del seu propietari.
Realitzar qualsevol acció que comporte la reproducció, distribució, còpia, lloguer, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar que supose la modificació o alteració de tot o part dels continguts i servicis del lloc o l’explotació econòmica d’estos, sense l’autorització prèvia i per escrit de CONSUM o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiguen sobre els servicis o continguts del lloc web i llevat del que es disposa en estes condicions generals o, si és el cas, les condicions particulars que regulen l’ús d’un servici i/o contingut existent en el lloc web.

 

DRETS I OBLIGACIONS DE CONSUM

CONSUM es reserva els drets següents:

Modificar les condicions d’accés al lloc, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris, sense perjuí del que es disposa en les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.
Establir condicions particulars i, si és el cas, l’exigència d’un preu o altres requisits per a l’accés a determinats servicis i/o continguts.
Limitar, excloure o condicionar l’accés dels usuaris quan no es donen totes les garanties d’utilització correcta del lloc per part d’estos d’acord amb les obligacions i prohibicions assumides per ells.
Finalitzar la prestació d’un servici o subministrament d’un contingut, sense dret a indemnització, quan el seu ús per part dels usuaris esdevinga il·lícit o contrari al que s’establix en les condicions que el regulen, sense perjuí del que es disposa en les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.
Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o servicis oferits a través del lloc, sense necessitat de preavís, sense perjuí del que es disposa en les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.
Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulte convenient per a la protecció dels drets de CONSUM com de tercers que presten els seus servicis o continguts a través del lloc, sempre que resulte procedent.
Exigir la indemnització que poguera derivar per l’ús indegut o il·lícit de tot o part dels servicis i continguts prestats a través del lloc.

 

ÚS DE COOKIES

Per a assegurar que el lloc web està sent ben administrat i facilitar-hi una millor navegació, tant CONSUM com el/s proveïdor/s de servicis de web podran utilitzar “cookies” (arxius breus de text emmagatzemats en el navegador de l’usuari) o “web beacons” (imatges electròniques que permeten al lloc web comptar el nombre de visitants i usuaris que han ingressat a un lloc web en particular i accedir a certes “cookies”) per a emmagatzemar i agregar informació. CONSUM podrà usar estes ferramentes.

Quan l’usuari s’adherix als servicis particulars de la web o s’hi dóna d’alta, així com quan fa una navegació personalitzada amb comunicació prèvia a CONSUM de les seues dades personals, les cookies i l’ús de dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris o sol·licitants del servici, serà necessari per a efectuar la transmissió de les comunicacions electròniques, o per a la prestació d’un servici de la societat de la informació sol·licitat expressament per l’usuari i destinatari dels dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en els seus equips terminals.

Per a més informació sobre la nostra política de cookies i dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris, l’usuari pot consultar la nostra Política de Cookies.

 

EXEMPCIÓ I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE CONSUM

CONSUM queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjuís de tota naturalesa en els casos següents:

Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible este lloc web, independentment de la classe de connexió utilitzada per l’usuari.
Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al lloc web, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc o dels servicis i/o continguts en el mateix, quan açò es dega (i) bé a la interrupció del servici per manteniment tècnic de la web, (ii) bé a una causa aliena a l’àmbit de control de CONSUM ja provinga directament o indirectament d’esta.
CONSUM no assumix cap responsabilitat respecte dels servicis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d’accés a estos, que siguen oferits per tercers prestadors de servicis, especialment pel que fa als prestadors de servicis de la societat de la informació. Per prestadors de servicis de la societat de la informació s’entendran aquelles persones físiques o jurídiques que presten els servicis al públic següents: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servici; (ii) servicis d’accés a la xarxa esmentada; (iii) servicis d’emmagatzemament o allotjament de dades; (iv) subministrament de continguts o informació; (v) servici de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris; (vi) facilitació d’enllaços a continguts o instruments de cerca.
CONSUM, en cap moment, assumix responsabilitat pels danys o perjuís que pogueren causar la informació, els continguts, els productes i servicis -amb caràcter delimitatiu però no limitatiu- prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferits per tercers aliens a CONSUM -inclosos els prestadors de servicis de la societat de la informació- a través d’un lloc web al qual es puga accedir mitjançant un enllaç existent en este lloc.
Del tractament i l’ús posterior de dades personals realitzades per tercers aliens a CONSUM, així com la pertinència de la informació sol·licitada per estos.
De la qualitat i velocitat d’accés al lloc i de les condicions tècniques que ha de reunir l’usuari amb la finalitat de poder accedir al lloc i als seus servicis i/o continguts.
CONSUM no serà responsable dels retards o fallades que es produïren en l’accés i/o funcionament dels servicis i/o continguts del lloc web, a causa d’un cas de força major. “Cas de força major” seran totes aquelles causes que no s’hagen pogut preveure, o que tot i ser previstes foren inevitables, i que donen com a resultat l’incompliment de qualssevol de les seues obligacions. Entre estes, però no de forma limitativa, les vagues, tant dels seus propis treballadors com de treballadors aliens, les insurreccions o revoltes, així com les normes dictades per qualsevol autoritat civil o militar, les catàstrofes naturals com ara terratrèmols, inundacions, llamps o incendis, les guerres, els tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major.
L’usuari del lloc respondrà personalment dels danys i perjuís de qualsevol naturalesa causats a CONSUM directament o indirectament, per l’incompliment de qualssevol de les obligacions derivades d’estes condicions generals o altres normes per les quals es regisca la utilització del lloc.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix que els continguts i servicis oferits a través del lloc –incloent-hi textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i el seu codi HTML, sense que esta enumeració tinga caràcter limitatiu- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’este lloc correspon a CONSUM i/o terceres entitats.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius que apareixen en el lloc web són propietat de CONSUM o, si és el cas, de terceres entitats, i es troben protegits per les lleis vigents de propietat industrial.

La prestació dels servicis i publicació dels continguts a través del lloc no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per CONSUM i/o els seus tercers legítims titulars.

En cap concepte, l’usuari podrà fer un ús dels servicis i els continguts que hi ha al lloc que no siga exclusivament personal, llevat de les excepcions determinades en estes condicions generals d’ús del lloc o en les condicions particulars que CONSUM decidisca establir per a regular l’ús d’un determinat servici i/o contingut oferit a través del lloc web.

Cap apartat d’este lloc web pot ser reproduït, distribuït, transmés, copiat, comunicat públicament, transformat, en tot o en part mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent-hi la fotocòpia, l’enregistrament o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzemament d’informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s’invente en el futur, sense consentiment de CONSUM. La utilització, davall qualsevol modalitat, de tot o part del contingut del lloc queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia de CONSUM i/o de tercers titulars legítims i l’acceptació de la corresponent llicència, si és el cas, excepte per al que es disposa respecte dels drets reconeguts i concedits a l’usuari en estes condicions generals o el que així es determine en les condicions particulars que CONSUM decidisca establir per a regular l’ús d’un determinat servici i/o contingut oferit a través del lloc web.

Si l’actuació o omissió culpable o negligent directament o indirectament imputable a l’usuari del lloc web que origine la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de CONSUM o de tercers -existisca o no benefici per a ell- originara a CONSUM danys, pèrdues, obligacions solidàries, despeses de qualsevol naturalesa, sancions, mesures coercitives, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, demanda, acció, plet o procediment, siga civil, penal o administratiu, CONSUM tindrà dret a dirigir-se contra l’usuari per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar qualssevol quantitats indemnizatòries, incloent-hi -a títol enunciatiu i no limitatiu- danys morals i imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole que pogueren resultar per a la seua reparació, imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost del finançament de totes les quantitats en què poguera resultar perjudicada CONSUM, les costes judicials i l’import de la defensa en qualsevol procés en el qual poguera resultar demandada CONSUM per les causes anteriorment exposades, pels danys i perjuís ocasionats per raó de la seua actuació o omissió, sense perjuí d’exercir qualssevol altres accions que en dret li corresponga.

 

HIPERENLLAÇOS

L’ús d’hiperenllaços en este lloc web únicament serà autoritzat per CONSUM sempre que l’hiperenllaç es faça en els següents termes previstos en estes condicions:

L’enllaç haurà de permetre únicament l’accés a la pàgina d’inici d’este lloc web.
Amb el propòsit d’evitar la confusió dels usuaris de la web, es prohibix carregar qualsevol pàgina pertanyent a este lloc web en una de les seccions d’una altra pàgina web dividida en marcs, de manera que provoque una distorsió en la presentació d’este lloc web i que induïsca a la confusió dels usuaris d’Internet (“framing”).
L’autorització per a inserir un enllaç no pressuposa, en cap cas, un consentiment per a reproduir els aspectes visuals i funcionals (“look and feel”) d’este lloc web.
Així mateix es prohibix explícitament la creació d’un entorn o barra de navegació sobre les pàgines que componen este lloc, sense autorització prèvia.
Aspecte de l’enllaç: l’hiperenllaç només podrà consistir en un text. Per a l’ús de gràfics o logos s’haurà d’obtindre prèviament una llicència d’ús dels gràfics o logos de CONSUM. En tot cas, el text haurà d’expressar rotundament que enllaça amb este lloc web. Amb caràcter general, l’aspecte, l’efecte visual, la ubicació i, en general, les característiques de l’hiperenllaç hauran d’evidenciar que este conduïx al lloc web de CONSUM i que este és independent i no està unit per una relació, ni de col·laboració, associació, patrocini, laboral ni de cap altre tipus, a la pàgina web que conté l’hiperenllaç.
Qualsevol pàgina web que continga un hiperenllaç al lloc web de CONSUM haurà de respectar ineludiblement estes Condicions Generals d’Ús, caracteritzar-se per ser hiperenllaços lleials i lícits i complir qualssevol disposicions legals aplicables i les exigències de la moral i els bons costums acceptats generalment.
Especialment, l’autorització per a la inserció d’hiperenllaços a este lloc web estarà condicionada al respecte per la dignitat i la llibertat humana. El lloc web en el qual s’establisca l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
Finalment, queda prohibit inserir hiperenllaços a estos llocs web en pàgines web amb continguts, al·lusions o orientació contraris o no compatibles amb els que inspira CONSUM.

La creació d’enllaços al lloc web de CONSUM en altres condicions diferents de les exposades anteriorment requerirà l’autorització escrita de CONSUM.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

CONSUM garantix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant RGPD) i altra normativa vigent en la matèria. Les dades personals que s’arrepleguen a través del lloc web seran incorporades a un o diversos tractaments responsabilitat de CONSUM. A este efecte, CONSUM proporcionarà als usuaris, amb caràcter previ a l’entrega de les dades personals, informació bàsica i detallada sobre el contingut del tractament sense perjuí de la possibilitat de l’usuari d’accedir a la Política de Privacitat. La informació indicada més amunt permetrà a l’usuari atorgar, quan siga necessari, el seu consentiment informat, específic i inequívoc a fi que CONSUM procedisca al tractament de les seues dades personals.

 

DURACIÓ

L’accés a este lloc web i el gaudi dels seus continguts té en principi una duració indefinida, sense perjuí que determinats servicis oferits a través del lloc poden tindre caràcter temporal, i així serà indicat per a cadascun d’ells. CONSUM, però, està autoritzada a donar per acabat o suspendre l’accés, els servicis i/o continguts del lloc en qualsevol moment, sense perjuí del que s’haguera disposat sobre el tema en estes Condicions Generals o, si és el cas, en les Condicions Particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.

 

ABAST DELS TERMES I CONDICIONS DE LA POLÍTICA D’ÚS

Estes condicions generals contenen totes les condicions que convenen les parts en relació amb el seu objecte i es consideraran com a inexistents qualssevol declaracions, compromisos o promeses, verbals, escrites o implícites, anteriors a estes condicions en relació amb l’objectiu que tenen.

El fet que CONSUM no exigisca en un moment determinat el respecte d’alguna de les condicions que s’establixen en estes condicions generals o, si és el cas, en les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web, no pot ser interpretat per l’usuari com la renúncia a exigir ulteriorment el seu compliment.

 

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA D’ÚS

Ocasionalment, CONSUM actualitzarà esta política de privacitat i tractament de dades personals dels usuaris del lloc web.

Qualsevol modificació d’esta política serà publicada en el lloc web de CONSUM i s’entendrà acceptada per l’usuari pel fet d’haver acceptat l’anterior, en el cas que les modificacions no siguen substancials, i en tot cas, en la forma en què CONSUM pose a la seua disposició la nova política.

En tot cas, serà responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat de CONSUM publicades a fi de conéixer-ne en tot moment l’última versió.

 

NUL·LITAT I ANUL·LABILITAT

En el cas que qualsevol clàusula d’estes condicions generals o, si és el cas, condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut, resulte anul·lable o nul·la, íntegrament o en part, esta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules seues, que romandran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legue la seua nul·litat o anul·labilitat prove que sense la clàusula que resultar nul·la o anul·lable no podran complir-se les finalitats perseguides per estes Condicions.

 

LEGISLACIÓ

Estes condicions generals es regixen per la legislació espanyola.

 

JURISDICCIÓ

Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que pogueren derivar-se als Jutjats i Tribunals de València capital.